Schenkels Financieel Advies staat voor onafhankelijke, professionele en transparante financiële dienstverlening. In deze dienstenwijzer leest u wie we zijn, wat we doen en hoe onze werkwijze is. Ook leest u met welke partijen we te maken hebben en hoe we hiermee omgaan. Op onze website www.schenkelsfinancieeladvies.nl vindt u verschillende rekentools en informatie over financiële producten.

Wie zijn wij?

Schenkels Financieel Advies is een advieskantoor gespecialiseerd in hypotheken voor particulieren én ondernemers en particuliere verzekeringen. We zijn volledig onafhankelijk en niet gebonden aan welke partij dan ook. Hierdoor kunnen we de producten van veel geldverstrekkers en verzekeraars met elkaar vergelijken en voor u bemiddelen. Om de geadviseerde producten af te kunnen sluiten, maken we gebruik van de diensten van serviceprovider Huismerk en Risk. U krijgt advies van een Erkend Financieel Adviseur met het SEH-keurmerk (www.seh.nl).

Wat doen we?

Wij adviseren en bemiddelen in de volgende (financiële) diensten:

 • Betaalrekeningen
 • Consumptief krediet
 • Hypothecair krediet
 • Inkomensverzekeringen
 • Levensverzekeringen
 • Lijfrenteverzekeringen
 • Schadeverzekeringen particulier
 • Spaarrekeningen
 • Vermogen

Het adviestraject

 1. Afspraak maken

De afspraak maken we meestal telefonisch, zodat we alvast kort kunnen inventariseren wat uw wensen zijn en wat uw doelstelling van het gesprek is. Indien snelheid geboden is (bijv als uw ontbindende voorwaarden binnenkort verlopen) vragen we u ook om alvast een aantal gegevens en bescheiden te mailen. Middels een mail bevestigen we de afspraak en ontvangt u tevens onze dienstenwijzer, het dienstverleningsdocument en onze algemene voorwaarden.

 1. Kennismakings- en inventarisatiegesprek

Voordat we een adviestraject ingaan, starten we altijd eerst met een vrijblijvend oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek inventariseren we wat uw wensen en behoeftes zijn, maken we nader kennis met elkaar, kijken we naar uw financieringsbehoefte, geven globaal inzicht in rentes en maandlasten en beantwoorden vragen over het vervolgtraject. Daarnaast geven we aan wat Schenkels Financieel Advies voor u kan betekenen. Tijdens dit gesprek bespreken we ook onze dienstenwijzer en het dienstverleningsdocument en wordt in overleg met u het vervolgtraject bepaald. Het daadwerkelijke adviestraject begint pas als u ons daarvoor opdracht geeft.

 1. Analyse

Om een goede analyse van uw huidige en toekomstige situatie te kunnen maken, verzoeken we u om vooraf alle noodzakelijke gegevens aan te leveren. Op basis van uw wensen en doelstellingen en de door u aangeleverde gegevens wordt er een uitgebreide analyse gemaakt en worden verschillende scenario’s doorgerekend.

 1. Adviseren

Het uiteindelijke financieel plan wordt samen met u besproken. Hierbij geven we ons cijfermatig onderbouwde advies, lichten dit toe en laten u eventueel ook alternatieven zien. Door een goed en duidelijk advies, bent u in staat om zelf een bewuste keuze maken.

 1. Bemiddelen

Als uit het advies voortkomt dat er producten worden afgesloten, zullen wij hiervoor offertes bij financiële partijen aanvragen. We controleren de offerte(s) op juistheid en na ondertekening worden ze doorgezonden naar de betreffende maatschappij(en).

 1. Nazorg

Als er een hypotheek wordt afgesloten, zorgen we ervoor dat de notaris op de hoogte wordt gebracht. We zorgen er ook voor dat alle zaken administratief netjes voor u worden afgewikkeld. Ook de bemiddeling van andere producten regelen wij van A tot Z voor u.

 1. Service en onderhoud

Uw financiële situatie heeft ook nazorg en onderhoud nodig. Wanneer de rentevaste periode van uw hypotheek afloopt, dan nemen wij contact met u op. Wij bieden hiervoor geen serviceabonnement aan. Wij vinden dat een eenvoudige vraag niets moet kosten.

Onze relatie met aanbieders

Schenkels Financieel Advies doet met verschillende aanbieders van financiële producten zaken. We hebben echter geen contractuele verplichtingen met deze partijen en geen enkele aanbieder van financiële producten heeft een belang in Schenkels Financieel Advies. Ook ontvangen we geen vergoedingen van aanbieders. We kunnen u dus volledig onafhankelijk en objectief adviseren!

 

Wat verwachten we van u?

U mag aan onze dienstverlening hoge eisen stellen, dat doen we zelf ook. Daarbij is uw hulp echter wel nodig. Wij verwachten dat u ons tijdig, de juiste gegevens en informatie verstrekt. Alleen met alle van belang zijnde en actuele informatie kunnen we u van een goed advies voorzien. Ook als er zich wijzigingen voordoen.

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor eerlijke en transparante financiële markten. Ze houdt o.a. toezicht op ondernemingen die adviseren en bemiddelen in hypotheken, pensioen, beleggen of een ander financieel product. Schenkels Financieel Advies heeft een vergunning en staat geregistreerd bij de AFM onder nummer 12044944.

Privacy

Voor onze advisering en bemiddeling in financiële producten werken we met vertrouwelijke gegevens en slaan we klantgegevens op. Deze gegevens zullen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld, zodat uw privacy gewaarborgd is.

Klachten?

Het Klanteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is er voor consumenten die een klacht hebben over een financieel product of een financiële dienst. Schenkels Financieel Advies doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks een klacht over onze dienstverlening hebben, dan kunt u uw klacht in eerste instantie bij ons uiten. Mochten wij gezamenlijk niet tot een goede oplossing komen, dan kunt u zich binnen drie maanden wenden tot het Kifid (www kifid.nl). Mijn aansluitnummer bij Kifid is 300.016769.

Beëindiging van de relatie

U hebt op elk moment het recht de relatie met ons te beëindigen, zonder opzegtermijn en zonder kosten. Als er producten via Schenkels Financieel Advies zijn afgesloten, kunt u de geldverstrekker en/of verzekeringsmaatschappij verzoeken om de lopende contracten over te dragen aan een andere adviseur. Wij kunnen, in uitzonderlijke gevallen, ook het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. De bestaande contracten blijven in stand, maar u kunt ze laten overzetten naar een andere adviseur.

Over onze beloning

De wetgever hecht een groot belang aan een beheerst beloningsbeleid bij financiële ondernemingen. Het beleid dient erop te zijn gericht om de risico’s op onzorgvuldige behandeling van consumenten door de financiële onderneming tegen te gaan. Het spreekt voor zich dat wij dit belang onderschrijven en de nodige maatregelen en procedures hebben getroffen om dit te waarborgen.

Risicoanalyse

De beloning voor onze dienstverlening is afhankelijk van het soort product. Voor hypothecair krediet, inkomensverzekeringen, vermogen, overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen en deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen wordt de beloning altijd direct bij de klant in rekening gebracht.

Wij werken hierbij op basis van een uurtarief of een vooraf overeengekomen fixed fee. Voordat wij met onze dienstverlening beginnen maken wij een inschatting van onze werkzaamheden en komen wij onze beloning overeen met de klant.

Bij deze beloning wordt altijd een onderscheid gemaakt naar onze kosten voor het advies en bemiddelingswerkzaamheden. Als blijkt dat het niet zinvol is om een product te sluiten, ontvangen wij wel onze adviesvergoeding. Doordat onze beloning transparant is en niet afhankelijk is van eventuele bemiddeling, is er geen risico op onzorgvuldige behandeling van klanten.

Als wij voor deze producten doorlopende dienstverlening leveren, dan geschiedt dit op basis van een abonnement/ ‘dienstverleningskosten-afspraak’ en/of uurtarief.

De beloning voor de overige financiële diensten geschiedt op basis van doorlopende provisie. Als een klant hierom verzoekt dan maken wij deze provisie bekend. De provisie is altijd afhankelijk van het afsluiten van een financieel product. Hier zit dus per definitie het risico van productpushing in, omdat wij pas beloond worden als er ook daadwerkelijk in een financieel product bemiddelen. Wij proberen dit risico te voorkomen door duidelijke afspraken te maken met onze medewerkers en de focus van onze onderneming te richten op de lange termijnrelatie met klanten. In een dergelijke lange termijnrelatie is geen plaats voor snel gewin door middel van productpushing.

 Evaluatie

Jaarlijks evalueren wij ons beloningsbeleid in zijn geheel en de beloning van bestuurders en commerciële medewerkers in het bijzonder op haar werking en nemen indien noodzakelijk maatregelen om ongewenste effecten van ons beloningsbeleid voor de consument te corrigeren.